Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
พันธกิจขององค์กร

พันธกิจของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ การพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

หลักการดำเนินงาน 7 ข้อ
1. ความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์กับสังคม ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยอาศัยความไว้ใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
2. คุณภาพ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดเหนือคู่แข่ง
3. เทคโนโลยี บุกเบิกตลาดใหม่ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ทั้งยังส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
4. ความเป็นพลเมือง ในฐานะองค์กรระดับโลก เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม
5. จริยธรรมและการปฏิบัติตามระเบียบ ในการดำเนินการทั้งหมด เราปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูง
6. สิ่งแวดล้อม ให้ความเคารพต่อธรรมชาติ และต่อสู้เพื่อปกป้องและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโลก
7. การเติบโต มั่นใจได้ว่ามีการหารายได้อย่างยุติธรรม เพื่อสร้างรากฐานสำหรับอนาคต
ถ้อยแถลงองค์กร

ถ้อยแถลงของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric คือ "การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า (Chang