Start main contents

  • Register
  • Login

Print Page

Font Size:
e-F@ctory
Concept Movieมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้พัฒนาโซลูชั่นที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อของข้อมูลในทุกระดับและลดค่าใช้จ่ายในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานและสนับสนุนระบบการผลิตในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึง supply chain ตลอดจนเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการ หรือ Total Cost of Ownership อีกด้วย


โซลูชั่น eF@ctory ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก โดยการผสานในแนวนอนระหว่างกระบวนการผลิตและการผสานในแนวตั้งจากกระบวนการผลิตจนถึงชั้นผู้บริหาร  มีฟีเจอร์หลักๆ 4 ประการ คือ Edge Computing, FA Integrated Engineering Software-MELSOFT, FA Integrated Network และ iQ Platform 

Page Top